>

. .

(1/3) > >>

1:
, !
.


,

http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/PerechniVoisk.html


1
,
, ,

1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_01.html

I.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_01_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_01_02.html
III.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_01_03.html
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_01_03.html

2
, ,
, ,
,
1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02.html

I.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html
III.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html#2
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html#3
V.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html#3
VI.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html#3
VII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html#3
VIII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_02_02.html#3

3
,
,
,
,

1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_03.html

I.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_03_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_03_01.html
III.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_03_02.html
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_03_02.html
V.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_03_03.html

4
,
1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04.html

I.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_02.html
III.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_03.html
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_04.html
V.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_05.html
VI.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_06.html
VII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_07.html
VIII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_08.html
IX.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_09.html
X.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_10.html
XI. -
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_04_11.html


5
, ,
,

1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05.html

I.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05_02.html
III.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05_03.html
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05_03.html
V. , ,
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05_03.html
VI.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_05_03.html


6
, , -
, -,
, ,

1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06.html

I. -
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_02.html
III. -
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_02.html
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_03.html
V. -
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_03.html
VI.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_03.html
VII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_04.html
VIII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_06_04.html


7
,


1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07.html


I.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_01.html
II.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_01.html
III.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_01.html
IV.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_02.html
V. -
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_02.html
VI.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_02.html
VII.
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_07_03.html
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI. -
XVII. -
XVIII.
XIX.
XX.
XXI. -
XXII. -
XXIII. -
XXIV. -
XXV. ,
XXVI.
XXVII.
XXVIII.


8
,
, ,
, ,
,
,
,

. 1938 ,
. - 1939 ,

1939 -
1939-1940 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_08.html


9http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_09.html


11
,
,

1941-1945
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_11.html


12
-
,

1941-1945 nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_12.html


13
, , -
,

1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_13.html


14
, -
,


1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_14.html


15
,
,
,
,


1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_15.html


16
, , ,
-, ,
-, ,
,


1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_16.html


23
-


-
,


1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_23.html


30
-
( , , ),1941-1945
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_30.html


36
-
;

, ;
;1941-1945 .
http://tashv.nm.ru/Perechni_voisk/Perechen_36.html

:
    ... , ... ... :) ;)

1:
.

http://www.rkka.ru/iorg.htm

1:


http://www.wwiidaybyday.com/

:
. 1!. 1, 2 3 , , . .

[0]

[#]